ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
AmSeksyen 13. Fakta yang menjadi qarinah apabila hak atau 'urf dipersoalkan.

Jika soalnya ialah tentang kewujudan apa-apa hak atau 'urf, maka fakta yang berikut ialah qarinah:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.