ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN VI - MASJIDSeksyen 87. Kawalan dan arahan atas Pegawai Masjid.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka, Imam Besar, Imam dan Bilal hendaklah tertakluk kepada kawalan dan arahan Majlis.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.