ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001


Tajuk panjang & Mukadimah.

Suatu Ordinan bagi membuat peruntukan yang berhubungan dengan undang-undang keterangan untuk Mahkamah Syariah.

Diperbuat oleh Badan Perundangan Sarawak-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.