ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN IX - PENDIDIKAN AGAMA ISLAMSeksyen 104. Sekolah agama Islam.

Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk mendaftarkan sekolah-sekolah Agama Islam di Negeri Terengganu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.