ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN VIII - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 100. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan.

Majlis boleh membuat peraturan-peraturan bagi melaksanakan peruntukan-peruntukan Bahagian ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.