ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983


JADUAL KELIMA - BORANG 3A.

BORANG 3A

NEGERI KELANTAN

ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

(Seksyen 10 (1))

PERMOHONAN KAHWIN UNTUK LELAKI1. Saya ...................................................................................................................................

2. Nombor Kad Pengenalan............................ Umur ................... Bangsa .................................

Alamat tempat tinggal (pada masa ini) .......................................................................................

Pekerjaan ............................................... Pendapatan ..............................................................

3. Saya memohon berkahwin dengan ..........................................................................................

Nombor Kad Pengenalan ...................................... Umur .................. Bangsa ............................

Alamat tempat tinggal (pada masa ini) ........................................................................................

4. Saya bercadang hendak melangsungkan perkahwinan pada ......................................................

haribulan .................... di tempat (alamat) ...................................................................................

Mukim ................................................... Daerah ........................................................................

Jajahan .......................................... Negeri .................................................................................

5. Saya ialah seorang teruna/bujang/beristeri.

6. Saksi dari pihak saya ialah -

Nama SaksiNo. Kad PengenalanUmurAlamat
1..............................................................................................................................
2..............................................................................................................................


7. Sesungguhnya saya mengaku segala butir-butir yang terkandung di dalam Borang ini adalah benar dan sekiranya butir-butir itu palsu maka saya melakukan satu kesalahan di bawah Enakmen Keluarga Islam 1983.

Tarikh ........................................................Tandatangan Pemohon .........................................


8. Adalah kami yang menurunkan tandatangan di bawah ini naik saksi bahawa segala kenyataan di atas adalah benar.


Tarikh ........................................................Tandatangan saksi (1) ........................................

Tandatangan saksi (2) ........................................


Catatan Ketua Pendaftar.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
______________________________________________________________________________________
* Potong yang mana tidak berkenaan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.