ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
Bila Watak menjadi QarinahSeksyen 42. Watak buruk dahulu tidaklah qarinah kecuali bagi menjawab.

Dalam prosiding jenayah, fakta bahawa orang tertuduh itu berwatak buruk tidaklah qarinah, melainkan jika keterangan telah diberikan bahawa dia berwatak baik, dan dalam hal yang demikian fakta itu ialah qarinah.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.