ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN IV - PIHAK-PIHAK
BAB 2 - ORANG TAK BERKEUPAYAANSeksyen 27. Prosiding luar aturan.

Apa-apa prosiding yang diambil oleh atau terhadap orang tak berkeupayaan yang tidak menurut Enakmen ini atau Hukum Syarak hendaklah dibuang dan apa-apa penghakiman dan perintah yang dibuat dalam prosiding itu boleh diketepikan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.