ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN V - KEWANGAN
Zakat dan FitrahSeksyen 77. Pembayaran fitrah.

Fitrah bagi mana-mana tahun hendaklah dibayar kepada mana-mana pegawai yang dilantik di bawah seksyen 71 tidak lewat daripada 1 haribulan Syawal yang berikutnya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.