ENAKMEN 11 TAHUN 1981
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN UGAMA BUKAN ISLAM 1981


Seksyen 12. Kuasa untuk menyiasat dan menangkap

Pegawai bertauliah boleh menyiasat apa-apa kesalahan yang dilakukan di bawah Enakmen ini dan boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang yang disyaki telah melakukan sesuatu kesalahan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.