Enakmen Original

NEGERI KEDAH

ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH 1983


Tarikh Persetujuan DiRaja :30 November 1983
Tarikh disiarkan dalam Warta :22 Disember 1983
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1985 [K.P.U. 3/85]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan tarikh kuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - AM

Seksyen 3. Mahkamah.
Seksyen 4. Meteri Mahkamah.
Seksyen 5. Proses Mahkamah.
Seksyen 6. Bahasa rekod.
Seksyen 7. Perlantikan Pendaftar dan Penolong Pendaftar.
Seksyen 8. Peguam.
Seksyen 9. Pegawai rendah Mahkamah.

BAHAGIAN III - MAHKAMAH RAYUAN

Seksyen 10. Penubuhan dan keanggotaan.
Seksyen 11. Perlantikan Kadi Besar dan Timbalan Kadi Besar.
Seksyen 12. Persidangan Mahkamah.
Seksyen 13. Keputusan.
Seksyen 14. Bidangkuasa, pengawasan dan penyemakan.
Seksyen 15. Bidangkuasa rayuan.
Seksyen 16. Kuasa Kadi Besar dan Timbalannya.

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH KADI

Seksyen 17. Penubuhan dan bidangkuasa.
Seksyen 18. Perlantikan Kadi.
Seksyen 19. Persidangan Mahkamah.
Seksyen 20. Bidangkuasa jenayah.
Seksyen 21. Bidangkuasa mal.
Seksyen 22. Perakuan feraid.

BAHAGIAN V - PELBAGAI

Seksyen 23. Tempat dan cara perbicaraan.
Seksyen 24. Perlindungan kepada pegawai.
Seksyen 25. Hukum Syarak.
Seksyen 26. Kesan perintah Mahkamah.
Seksyen 27. Kuasa tambahan.
Seksyen 28. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA.
JADUAL KEDUA.
JADUAL KETIGA.
JADUAL KEEMPAT.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.