ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXIII - KOS, ELAUN DAN FI MAHKAMAHSeksyen 226. Elaun penginapan dan perjalanan.

Sebagai tambahan kepada apa-apa elaun yang kena dibayar di bawah seksyen 224 dan 225, boleh dibenarkan bagi seseorang saksi atau sesuatu pihak apa-apa perbelanjaan yang telah dilakukan dengan sebenarnya dan semunasabahnya oleh saksi atau pihak itu dalam perjalanan ke dan dari Mahkamah atau kerana tinggal di tempat penginapannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.