ENAKMEN 11 TAHUN 1981
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN UGAMA BUKAN ISLAM 1981


Seksyen 3. Criterion bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang islam

Jika dalam panduan bagi suatu kesalahan di bawah Enakmen ini timbul apa-apa soal tentang sarna ada seseorang itu orang Islam soal itu hendaklah diputuskan mengikut criterion reputasi am, tanpa membuat apa-apa percubaan untuk mempersoalkan keimanan, kepercayaan, kelakuan, perangai, watak, perbuatan, atau kemunkiran orang itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.