ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN IX - PENDIDIKAN AGAMA ISLAMSeksyen 102. Jawatankuasa Pengawasan Pendidikan Agama Islam.

(1) Majlis hendaklah melantik suatu jawatankuasa bernama Jawatankuasa Pengawasan Pendidikan Agama Islam, yang hendaklah terdiri daripada-


(2) Majlis hendaklah bertanggungjawab bagi melaksanakan keputusan-keputusan Jawatankuasa itu.

(3) Jawatankuasa Pengawasan Pendidikan Agama Islam hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan
tauliah bagi maksud pengajaran agama Islam atau apa-apa perkara tentang agama Islam dan untuk menarik balik tauliah itu.

(4) Majlis boleh membuat peraturan-peraturan yang mengadakan peruntukan bagi-


Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.