ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTARSeksyen 52. Hal yang dalamnya keterangan sekunder berhubungan dengan dokumen boleh diberikan.

(1) Keterangan sekunder boleh diberikan mengenai kewujudan, keadaan atau kandungan sesuatu dokumen yang boleh diterima sebagai keterangan dalam hal yang berikut:

(2) (a) dalam hal yang disebut dalam subseksyen (1) (a), (c) dan (d), apa-apa keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen itu bolehlah diterima.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.