ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983


JADUAL KELIMA - BORANG 5B.
BORANG 5B

NEGERI KELANTAN

ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

(Seksyen 35 (2))

SIJIL CERAI


Bilangan ........................................................................

Bilangan daftar nikah ......................................................

Bilangan permohonan cerai .............................................

Nama suami ................................................... Nombor Kad Pengenalan .........................................

Umur ...................................................... Pekerjaan .......................................................

Nama isteri ..................................................... Nombor Kad Pengenalan ..........................................

Umur ...................................................... Pekerjaan .......................................................

Alamat suami ................................................................................................................................. Mukim .................................. Daerah .......................................... Negeri ........................................

Alamat isteri ...................................................................................................................................

Mukim ................................... Daerah .......................................... Negeri .......................................

Tarikh perkahwinan .........................................................................................................................

Mukim ............................................................... Daerah ................................................................

Nama Saksi (1) ...................................................................

Nama Saksi (2) ...................................................................

Cara perceraian ........................................................ Talak kali .....................................................

Bayaran tebus talak jika ada ...........................................................................................................

Tempat bercerai ........................................................ Tarikh bercerai .............................................

Cerai dalam keadaan suci/haid/mengandung ....................................................................................

Nafkah edah/saguhati ....................................................................................................................

Nafkah anak .................................................................................................................................

Penyelesaian harta dan sebagainya ..................................................................................................


.................................
Tandatangan Qadhi


Tarikh .............................................

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.