ENAKMEN 15 TAHUN 1992
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1992

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
PENJAGAAN KE ATAS ORANG DAN HARTASeksyen 94. Orang yang berhak kepada penjagaan.

(1) Sungguhpun hak terhadap hadanah atau penjagaan anak mungkin terletakhak pada seseorang lain, bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri, dan harta anaknya yang belum dewasa, dan apabila bapa telah mati, maka hak di sisi undang-undang bagi menjaga anaknya itu adalah turun kepada salah seorang daripada yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu-

dengan syarat bahawa dia adalah seorang Islam, dewasa, siuman dan boleh dipercayai.

(2) Bapa hendaklah mempunyai, pada setiap masa, kuasa yang terbesar untuk membuat, melalui wasiat, pemindahan sebagaimana yang difikirkan paling sesuai sehubungan dengan penjagaan anak-anaknya yang belum dewasa dan pemeliharaan kepentingan mereka, dengan syarat bahawa dia adalah berkuasa penuh ke atas seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu.

(3) Subseksyen (1) tidaklah terpakai jika had-had dan syarat-syarat bagi suratcara yang meletakkan harta pada kanak-kanak dengan nyata tidak membenarkan orang yang tersebut di dalamnya daripada menjalankan apa-apa penjagaan ke atas harta itu, dan dalam hal yang demikian Mahkamah hendaklah melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu.

(4) Bagi maksud penjagaan ke atas diri dan harta, seseorang hendaklah disifatkan sebagai kanak-kanak melainkan dia telah genap umur lapan belas tahun.

(5) Walau apapun peruntukan-peruntukan di atas, kebajikan anak hendaklah diutamakan dalam menentukan penjagaan kanak-kanak dan hartanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.