ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
IqrarSeksyen 18. Kebolehterimaan iqrar.

(1) Iqrar yang berikut tidak boleh diterima-

(2) Iqrar seseorang orang belum dewasa yang mumayyiz yang telah dibenarkan oleh wali atau penjaganya untuk menjalankan apa-apa pemiagaan atau urusan setakat yang iqrar itu adalah berhubungan dengan pemiagaan atau urusan itu.

(3) Pihak yang mendapat faedah daripada sesuatu iqrar tidaklah semestinya seorang yang 'aqil dan baligh.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.