Enakmen Original

NEGERI KEDAH

ENAKMEN 9 TAHUN 1988
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH 1988


Tarikh Persetujuan DiRaja :16 Oktober 1988
Tarikh disiarkan dalam Warta :22 Disember 1988
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 1988 [K.P.U. 13/88]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pemakaian.
Seksyen 4. Pengecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - KESALAHAN-KESALAHAN

Seksyen 5. Perbuatan tidak sopan.
Seksyen 6. Perkataan tidak sopan.
Seksyen 7. Pondan.
Seksyen 8. Menghasut perempuan bersuami atau lelaki beristeri supaya bercerai atau mengingkari kewajipan dan tanggungjawab.
Seksyen 9. Khalwat.
Seksyen 10. Berkelakuan sumbang.
Seksyen 11. Zina.
Seksyen 12. Muqaddimah zina.
Seksyen 13. Bersubahat melakukan kesalahan zina.
Seksyen 14. Liwat.
Seksyen 15. Musahaqah.
Seksyen 16. Hamil luar nikah.
Seksyen 17. Melarikan isteri orang dan menghalang suami isteri duduk bersama.
Seksyen 18. Melacurkan isteri atau anak.
Seksyen 19. Melacurkan diri.
Seksyen 20. Melarikan perempuan.
Seksyen 21. Menjual atau memberi anak.
Seksyen 22. Menjadi munsyikari.
Seksyen 23. Galakan maksiat.
Seksyen 24. Takfir.
Seksyen 25. Minuman yang memabukkan.
Seksyen 26. Memakan dan menjual dalam bulan Ramadan.
Seksyen 27. Mengeji pegawai-pegawai Majlis.
Seksyen 28. Mengeji atau menghina Undang-undang.
Seksyen 29. Bersubahat.
Seksyen 30. Percubaan.
Seksyen 31. Ingkar perintah Mahkamah.
Seksyen 32. Titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan.
Seksyen 33. Akta Perlindungan Pihak-pihak Berkuasa Awam 1948.
Seksyen 34. Pembelaan pegawai-pegawai tertentu.
Seksyen 35. Pemansuhan.

BAHAGIAN III - PELBAGAI

Seksyen 36. Memberi keterangan palsu.
Seksyen 37. Siksa bagi keterangan palsu.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.