ENAKMEN 9 TAHUN 1983
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1983

BAHAGIAN II - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM MENGENAI MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH
BAB IV - PROSES MAHKAMAH UNTUK MEMAKSA KEHADIRAN
SAMAN



Seksyen 30. Bukti penyampaian.


Apabila saman yang dikeluarkan oleh Mahkamah telah disampaikan, satu afidavit tentang penyampaian tersebut yang dibuat di hadapan pegawai yang diberi kuasa untuk mentadbir sumpah boleh diterima sebagai keterangan.




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.