ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
Bila Pendapat Orang Ketiga Menjadi Qarinah



Seksyen 34. Fakta berkenaan dengan pendapat pakar.

Fakta yang selainnya tidak qarinah ialah qarinah jika ia menyokong atau adalah tak konsisten dengan pendapat pakar apabila pendapat itu ialah qarinah.




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.