ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN IV - PIHAK-PIHAK
BAB 1 - AMSeksyen 17. Tafsiran.

Dalam Bahagian ini "plaintif" termasuklah pemohon dan "defendan" termasuklah responden.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.