ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN VI - HADHANAH ATAU PENJAGAAN KANAK-KANAKSeksyen 89. Permohonan untuk mendapatkan nasihat dan sebagainya.


Seseorang penjaga boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan nasihat atau pandangan atas apa-apa soal mengenai pengurusan atau pentadbiran harta kanak-kanak itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.