ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN VIII - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 94. Pendaftar Muallaf.

Majlis hendaklah melantik seorang Pendaftar Muallaf untuk menyenggarakan suatu Daftar Muallaf dalam bentuk yang ditetapkan untuk pendaftaran muallaf.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.