ENAKMEN 9 TAHUN 1983
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1983

BAHAGIAN IV - PROSIDING DALAM PENDUAAN
BAB IX - DARIHAL PERTUDUHANSeksyen 85. Bila pembicaraan baharu boleh diarahkan atau pembicaraan digantung.


Jika pertuduhan yang baharu atau ayang diubah atau ditambah itu akan memudaratkan orang yang dituduh atau Pendakwa jika pembicaraan dijalankan dengan serta-merta seperti yang disebutkan di atas maka Mahkamah bolehlah mengarahkan supaya mengadakan sesuatu pembicaraan baharu atau menangguhkan pembicaraan itu selama tempoh yang difikirkan mustahak.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.