ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN VIII - AMSeksyen 116. Pengiktirafan perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan dan sebagainya di Malaysia.


Sesuatu perkahwinan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia, dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul Negara asing di Malaysia hendaklah diiktirafkan sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.