ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA

BORANG MS 45

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

(Subseksyen 180 (1))

NOTIS PENGHAKIMAN

(Tajuk Am)

Kepada penghutang penghakiman,

Ambil perhatian bahawa anda dikehendaki hadir di Mahkamah .............................................. Syariah di ................................ pada hari ......... pada ......... haribulan ....... 20 ........ pukul ....... pagi/petang untuk menunjukkan sebab mengapa anda tidak patut dikomitkan ke penjara kerana mengingkari perintah Mahkamah bertarikh ........... haribulan ...... 20 ..... iaitu kerana telah melakukan kemungkiran dalam pembayaran ansuran ........................................ yang kena dibayar di bawah perintah itu (atau nyatakan perintah yang diingkari atau yang tidak dipatuhi itu).

Bertarikh pada ........................ haribulan ................. 20 ........
Catatan No. ........................................... tahun 20 ................

Kerani

(Meterai)

.......................
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.