ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIAN
BAB 2 - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASASeksyen 53. Bentuk perintah.

Suatu perintah bagi penyampaian di luar bidang kuasa hendaklah menetapkan hari kehadiran orang yang kepadanya penyampaian hendak dibuat dan Mahkamah hendaklah mengambil kira dan boleh menghendaki keterangan tentang cara perhubungan dan pengangkutan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.