Enakmen Original

PAHANG

ENAKMEN 2 TAHUN 1990
ENAKMEN TAFSIRAN (PENERIMAAN-PAKAI BAHAGIAN III AKTA-AKTA TAFSIRAN 1948 DAN 1967) 1990


Tarikh Persetujuan DiRaja :19 April 1990
Tarikh disiarkan dalam Warta :21 Jun 1990
Tarikh mula berkuatkuasa :22 Jun 1990
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Penerimaan-pakai Bahagian III Akta 388.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.