ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
Bila Pendapat Orang Ketiga Menjadi QarinahSeksyen 38. Bila pendapat atas pertalian berkaitan.

Apabila Mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang hubungan seseorang dengan seseorang lain, maka pendapat yang dilahirkan melalui kelakuan tentang kewujudan hubungan itu oleh mana-mana orang yang, sebagai anggota keluarga itu atau selainnya, mempunyai cara yang khas bagi mengetahui perkara itu, ialah qarinah.

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.