ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN IX - PENDIDIKAN AGAMA ISLAMSeksyen 105. Pengecualian.

Majlis boleh mengecualikan mana-mana orang atau golongan orang daripada mana-mana peruntukan Bahagian ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.