ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN VII - KESALAHAN-KESALAHANSeksyen 97. Gangguan terhadap perkahwinan.


Kecuali jika dibenarkan oleh Hukum Syarak seseorang yang menggunakan apa-apa kekerasan atau ugutan-


adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau kedua-duannya sekali.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.