ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXIII - KOS, ELAUN DAN FI MAHKAMAHSeksyen 223. Taksiran kos.

Kos hendaklah ditaksirkan oleh Mahkamah atau Pendaftar mengikut kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.