ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 1 - PERMULAANSeksyen 2. Pemakaian.

Ordinan ini hendaklah terpakai bagi segala prosiding kehakiman di dalam atau di hadapan mana-mana Mahkamah Syariah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.