ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
IqrarSeksyen 19. Iqrar yang dibuat dalam keadaan marad al-maut.

Iqrar yang dibuat oleh seseorang yang berada dalam keadaan marad al-maut berhubungan dengan tanggungan atau obligasinya terhadap seseorang lain boleh diterima.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.