ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN VI - HADHANAH ATAU PENJAGAAN KANAK-KANAKSeksyen 76. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.


(1) Sesuatu perintah jagaan boleh dibuat tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan oleh Mahkamah patut dikenakan, dan tertakluk kepada syarat-syarat itu jika ada, sebagaimana terpakai dari masa ke semasa, perintah itu tidaklah menghadkan orang yang diberi jagaan itu untuk memutuskan semua soal berhubung dengan pendidikan dan pelajaran kanak-kanak itu.

(2) Tanpa menyentuh keluasan seksyen-kecil (1) seuatu perintah jagaan boleh-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.