ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
AmSeksyen 5. Keterangan boleh diberikan mengenai fakta persoalan dan qarinah.

Keterangan boleh diberikan dalam mana-mana guaman atau prosiding mengenai kewujudan atau ketakwujudan tiap-tiap fakta persoalan dan mengenai apa-apa fakta lain yang ditetapkan kemudian daripada ini sebagai qarinah dan tidak mengenai apa-apa fakta lain.

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.