ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
AmSeksyen 16. Bila kewujudan perjalanan urusan menjadi qarinah.

Apabila terdapat soal sama ada sesuatu perbuatan tertentu dilakukan, kewujudan apa-apa perjalanan urusan, yang menurutnya perbuatan itu pasti telah dilakukan, ialah qarinah.

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.