ENAKMEN 9 TAHUN 1983
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1983

BAHAGIAN VI - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN TAMBAHAN
BAB XXVI - DARIHAL SALAH ATURAN DALAM PEMBICARAANSeksyen 193. Salah aturan tidak merosakkan pembicaraan.


Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam Bab ini, tiada keputusan, hukuman atau perintah yang diberikan atau dibuat oleh Mahkamah yang layak berbidangkuasa akan dibatalkan atau dipinda atas alasan-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.