ENAKMEN 6 TAHUN 2004
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH 2004

BAHAGIAN II - MAHKAMAH SYARIAH
Penubuhan dan Bidang KuasaSeksyen 12. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.

(1) Sesuatu Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh Bahagian atau Daerah di mana ia ditubuhkan dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

(2) Mahkamah Rendah Syariah hendaklah-


(3) Yang di-Pertua Negeri boleh, atas syor Ketua Hakim Syar'ie Negeri, dari semasa ke semasa melalui pemberitahuan dalam Warta memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.