ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983


JADUAL KELIMA - BORANG 3E.
BORANG 3E

NEGERI KELANTAN

ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

(Seksyen 21(2))

BORANG NIKAH


1. Bilangan ................................................... Tarikh akad nikah ....................................................

Tahun Hijrah ......................................................... jam .................................................................

Bersamaan .................................. haribulan ........................... tahun Masihi ..................................

2. Bertempat ....................................... Mukim ................................. Daerah ................................

____________________________________________________________________________________
Orang yang dikehendaki
Nama
No. Kad Pengenalan
Umur
Bangsa
Pekerjaan
Alamat
____________________________________________________________________________________

3. Pengantin Lelaki
____________________________________________________________________________________

4.Saksi (1)
___________________________________________________________________________________
Saksi (2)
____________________________________________________________________________________

5. Pengantin Perempuan
____________________________________________________________________________________

6. Saksi (1)
____________________________________________________________________________________
Saksi (2)
____________________________________________________________________________________

7. Wali
____________________________________________________________________________________

8. Saksi (1)
___________________________________________________________________________________
Saksi (2)
____________________________________________________________________________________

9.Saksi akad nikah (1)
_____________________________________________________________________________________

Saksi akad nikah (2)
_____________________________________________________________________________________

10. Jurunikah
_____________________________________________________________________________________

11 . Pengantin lelaki ini ialah yang ada/tidak ada mempunyai isteri yang lain.

12. Tandatangan saksi pihak lelaki (1).........................................................................

(2) ........................................................................

13. Pengantin perempuan ini ialah anak dara/janda/balu. Serta selesai edahnya dengan tiga Quru/bulan/bersalin dan bekas suaminya tiada rujuk kepadanya dan tiada apa-apa manek diakadkan nikahnya serta surat keterangan Cerai No. ................ yang dikeluarkan oleh Pendaftar/Mahkamah Kadi ..........................


14. Tandatangan saksi pihak perempuan(1)...........................................................................

(2) ..........................................................................

15. Banyak maskahwin $ ..................................Tunai/hutang .......................................................

16. Lain-lain pemberian ...................................................................................................................

17. Pengakuan izin perempuan

Bahawa saya .................................................................... dengan sesungguhnya mengizinkan kepada .............................. perhubungan .................................. kepada saya menikahkan saya dengan lelaki nama ..................................... dengan maskawin sebanyak $ ...................................

......................................................
Tandatangan Pengantin Perempuan

18. Pengakuan Wali:

Bahawa saya ......................................................................... dengan sesungguhnya memberi wali kepada ....................................... mengakadkan nikah ................................................................. perhubungan ....................................... saya dengan lelaki nama ..................................... dengan maskahwin sebanyak $ ................................... dan saya mengaku bahawa bakal pengantin ini tidak apa-apa menghalang untuk dinikahkan mengikut yang dikehendaki oleh Hukum Syarak.


19. Tandatangan wali ...............................................................


20. Catatan Pendaftar: Bahawa adalah saya mengaku dengan sesungguhnya bahawa butir-butir yang dimaksukkan ke dalam borang ini semuanya benar dan betul bagaimana yang diberi oleh orang-orang yang berkenaan dan saya dapati penyata-penyata itu memberi puashati kepada saya, oleh itu pernikahan dijalankan.

21. Lafaz taliq - BAHAWA adalah saya ................................................................ dengan ini sesungguhnya melafazkan Taliq iaitu tiap-tiap kali saya tinggalkan isteri saya .................................... atau saya tiada memberi nafkah yang wajib kepadanya selama empat bulan atau lebih, atau saya menyakiti tubuh badannya atau saya tidak memperdulikannya selama empat bulan, maka bolehlah isteri saya itu mengadukan kepada mana-mana Kadi jika disabitkan oleh Kadi akan aduannya maka gugurlah talak saya satu dan tiap-tiap kali saya rujuk akan isteri saya tersebut tanpa kerelaannya maka gugurlah pula talak saya satu lagi.

....................................................................
Tandatangan Pengantin Lelaki yang Bertaliq

Tandatangan Pendaftar ..........................................


22. Tandatangan saksi akad nikah(1).......................................................................

(2) .....................................................................

23. Catatan Kadi -

(Meteri)
..........................................
Tandatangan Kadi Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.