ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU DAN PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAISeksyen 41. Amaun surcaj.

Jika penjelasan yang memuaskan hati tidak diterima dalam masa dua puluh satu hari dari tarikh notis disampaikan kepada seseorang di bawah seksyen 40, Majlis boleh-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.