ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN VII - KESALAHAN-KESALAHANSeksyen 102. Dengan sengaja tidak mengetahui perintah nafkah.


Jika sesuatu perintah nafkah telah dibuat oleh sesuatu Mahkamah dan seseorang yang diperintahkan itu dengan sengaja gagal mematuhi perintah itu, maka Mahkamah bolehlah mengenakannya hukuman penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu bulan bagi tiap-tiap bulan nafkah yang masih belum dibayar.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.