ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Anggapan Tentang DokumenSeksyen 71. Anggapan tentang penyempurnaan wajar, dsb., dokumen yang tidak dikemukakan.

Mahkamah hendaklah menganggap bahawa tiap-tiap dokumen yang telah diminta dan tidak dikemukakan, setelah notis supaya mengemukakannya diberikan di bawah seksyen 53, telah diakusaksi, disetem dan disempumakan mengikut cara yang dikehendaki oleh undang-undang.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.