ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN III - PERKAHWINAN DAN PENDAFTARANSeksyen 19. Poligami.


Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang perempuan lain di mana-mana tempat juapun dalam masa ia masih beristerikan isteri yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara bertulis dari Mahkamah Qadhi dan jika ia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran "tertaluk kepada dengan tidak lebih daripada tiga ratus ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu bulan atau kedua-duanya sekali."
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.