ENAKMEN 9 TAHUN 1983
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1983

BAHAGIAN I - PERMULAAN
BAB ISeksyen 3. Pembicaraan kesalahan-kesalahan oleh Mahkamah.


Semua kesalahan-kesalahan yang mana Mahkamah mempunyai bidangkuasa hendaklah disiasat dan dibicarakan menurut peruntukan-peruntukan yang terdapat di dalamnya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.