ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
Bila Pendapat Orang Ketiga Menjadi QarinahSeksyen 37. Bila pendapat tentang kelaziman, rukun, dsb. ialah qarinah.

Apabila Mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang-

maka pendapat orang yang mempunyai cara-cara yang khas bagi mengetahuinya ialah qarinah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.