ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XX - PROSIDING INTERLOKUTORI DAN PERINTAH INTERIM
BAB 1 - PROSIDING INTERLOKUTORISeksyen 188. Notis permohonan hendaklah difailkan.

(1) Sesuatu permohonan hendaklah disifatkan telah dibuat apabila notis berkenaan dengan permohonan itu telah difailkan dan dirneteraikan oleh seorang pegawai Pejabat Pendaftaran.

(2) Sesuatu permohonan itu tidak boleh dipinda selepas difailkan tanpa kebenaran Mahkamah
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.