ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU DAN PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAISeksyen 26. Perlantikan pegawai dan pekhidmat Majlis.

(1) Majlis boleh melantik atau mengambil kerja apa-apa bilangan pegawai dan pekhidmat yang perlu untuk membantunya menjalankan fungsi-fungsinya.

(2) Majlis boleh, dengan kelulusan Duli Yang Maha Mulia Sultan, membuat peraturan-peraturan mengenai syarat perkhidmatan pegawai-pegawai dan pekhidmat-pekhidmatnya.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.