ENAKMEN 11 TAHUN 1981
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN UGAMA BUKAN ISLAM 1981


Seksyen 11. Kesalahan-kesalahan boleh tangkap dan kes-kes boleh tangkap.

Semua kesalahan dan kes di bawah Enakmen ini hendaklah disifafkan sebagai kesalahan-kesalahan boleh tangkap dan kes-kes boleh tangkap bagi maksud Kanun Tatacara Jenayah [N.M.B. Bab 6].
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.